Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky spoleènosti MountVacation.com

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nejsou v rozporu se zákonem danými právy zákazníka. Prosíme pøeètìte si tyto Všeobecné obchodní podmínky pozornì. Pokud rezervujete svoji dovolenou s OBS d.o.o. vystupující pod jménem MountVacation.com, souhlasíte tak s podmínkami a ustanoveními tak, jak jsou uvedeny na této stránce.

Sídlo spoleènosti je Letaliska 29, 1000 Lublaò, Slovinsko. Žádný zamìstnanec ani zástupce této spoleènosti nemá pravomoc mìnit tyto podmínky. Vaše smlouva se bude øídit slovinskými zákony, bude s nimi v souladu a spadá pod jurisdikci slovinských soudù.

Tyto Všeobecné podmínky a ustanovení se vztahují na rezervace provedené na internetu, po telefonu nebo pøes jakýhokoli zástupce tøetích stran a budete jimi vázáni pøi potvrzení rezervace kteroukoliv z tìchto cest. Potvrzujete, že je vám nejménì 18 let a že jste odpovìdni za jakoukoliv platbu provedenou libovolným zpùsobem. Je vaší povinností ujistit se, že máte dostaèné finanèní prostøedky na dokonèení transakce a pøípadnì že máte potøebnou pravomoc jednat jménem majitele debetní/kreditní karty.

Platnost všeobecných obchodních podmínek

Internetové stránky MountVacation.com a OBS d.o.o. (MountVacation.com) nabízí své služby výhradnì na základì tìchto Všeobecných obchodních podmínek. Všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztah mezi vámi jakožto zákazníkem a MountVacation.com a pøedstavují souèást smlouvy mezi vámi a MountVacation.com. MountVacation.com bìžnì funguje pouze jako internetový prodejce a ne jako prodejce jednotlivých ubytovacích služeb. MountVacation.com bude pùsobit výhradnì jako prostøedník mezi vámi a danými poskytovateli služeb jako jsou hotelové služby, a bude jednat jménem a na úèet vás i daného poskytovatele služeb.

MountVacation.com bude pùsobit výhradnì jako prostøedník mezi vámi a danými poskytovateli služeb jako jsou hotelové služby, a bude jednat jménem a na úèet vás i daného poskytovatele služeb. Aèkoliv MountVacation.com bìhem jednotlivých transakcí nabízí internetové odkazy na nabídky tøetích stran, MountVacation.com nepùsobí jako prostøedník tìchto služeb tøetích stran. Mìjte na vìdomí, že cena, doprava a všeobecné cestovní podmínky daného poskytovatele služeb budou souèástí dohody mezi vámi a poskytovatelem služeb. Tyto podmínky mohou upravovat podmínky platby, splatnosti, odpovìdnosti, storna, zmìny rezervace, refundace a dalších podrobností dohody o ubytování pouze za úèelem upøesnìní.

Pøesnost internetových stránek

Poskytovatelé služeb a partnerské spoleènosti jsou výhradnì odpovìdné za nahrávání popisù ubytování, cen a všeobecných informací na stránky MountVacation.com. MountVacation.com neruèí za pøesnost, úplnost ani pravdivost jakýchkoliv informací èi cen uvedených na jejich webových stránkách. Souhlasíte s tím, že používání stránek a jejich obsahu je èistì na vlastní nebezpeèí. Obsah a informace poskytované MountVacation.com na tìchto webových stránkách není urèeno jako rady jakékoliv druhu.

Poskytovatelé služeb a partneøi MountVacation.com vynakládají veškeré úsilí v rámci možností, aby poskytovali pøesné a aktuální informace o produktech a službách, které poskytují. Nicménì, informace se mohou zmìnit bez pøedchozího varování. Mìli byste tedy kontrolovat pravidelnì aktuální podmínky a ustanovení jednotlivých produktù a služeb, abyste zaregistrovali pøípadné zmìny.

Produkt nebo služba uvedená na tìchto stránkách nemusí pro vás být vhodná – toto je na vašem uvážení (pokud máte pochyby, mùžete vyhledat vhodné nezávislé rady).

MountVacation.com nebo poskytovatelé jím zprostøedkovaného ubytování a služeb mohou kdykoliv opravit jakékoliv chyby nebo neúplnosti nebo upravit formu èi obsah stránky. Pravidelná údržba, technické požadavky a další podmínky mohou zpùsobit, že tyto webové stránky nebo služby jimi poskytované nemusí být vždy dostupné.

Tam, kde se uvádí, že je možné lyžovat pøímo z vchodu ubytovacího zaøízení (ski-in/ski-out), toto závisí na snìhových podmínkách stejnì jako na individuálních schopnostech lyžaøe. U jiných dovolených mohou být bazény doèasnì mimo provoz nebo se hotel mùže rozhodnout zmìnit restauraèní služby. Tyto jsou uvedeny pouze jako pøíklady a další podobné zmìny mohou nastat ve støedisku. Mnoho obrázkù je uvedeno pro jejich vzhled a obecnou relevanci. Vzdálenost je uvádìna èasem, který je nutný pro chùzi za dobrých meteorologických podmínek v bìžné obuvi. Skuteèný èas závisí na obuvi, vìku, fyzické formì a podmínkách povrchu.

Zøeknutí se odpovìdnosti

Všeobecné obchodní podmínky MountVacation.com se vztahují na všechny produkty a služby na našich webových stránkách, pokud není uvedeno jinak. Portál (internetové stránky) MountVacation.com byl vytvoøen s nejvìtší možnou péèí. Naše služby se zakládají na informacích poskytnutých hotely a poskytovateli služeb. Z tohoto dùvodu zùstávají hotely a poskytovatelé služeb zodpovìdni za správnost tìchto informací. Hotely a poskytovatelé služeb mohou kdykoliv zmìnit informace o svých hotelech èi službách, jako jsou ceny a dostupnost, v kterémkoliv okamžiku. Nemùžeme proto zaruèit, že všechny informace jsou správné èi bezchybné a také nemùžeme být zodpovìdni za chyby èi nepøesnosti poskytnutých informací. Mìli byste vždy zkontrolovat poskytnuté informace pøedtím, než budete na jejich základì jednat.

MountVacation.com nebude zodpovìdné, podle podmínek tohoto zøeknutí se odpovìdnosti ani jinak za jakékoliv ztráty zisku, pøíjmù, smlouvy nebo jakékoliv jiné nepøímé ztráty èi následné ztráty, kterou mùžete utrpìt v dùsledku užívání jakýchkoliv informací obsažených na webových stránkách.

MountVacation.com, které funguje èistì jako prostøedník, nedává žádnou záruku dostupnosti poskytovatelù ubytování èi služeb.

Ceny

Ceny uvedené online jsou vypoèítány co nejpøesnìji na základì informací uvedených vámi, klientem, a informací uvedených jednotlivým poskytovatelem ubytování a/nebo služeb. Nicménì, vzhledem ke složitosti výpoètù a èetných možností kombinací pokojù, balíèkù a služeb, MountVacation.com nemùže zaruèit ceny uvedené na svých webových stránkách. Všechny pokoje a ceny na webových stránkách záleží na dostupnosti.

Poté co je rezervace potvrzena a v pøípadnì nesprávné ceny nebudeme touto vázáni a vydáme opravenou smlouvu o rezervaci èi objednávku se správnou hodnotou. Jakékoliv zmìny v rezervaci budou provedeny 7 dní nebo více pøed datem zaèátku ubytování/èerpání služby. V nepravdìpodobném pøípadì, že nejsme schopni potvrdit vaši rezervaci nebo že nepøijmete upravenou smlouvu o rezervaci , budete mít následující možnosti:

  • pøijmout jiné ubytování, službu nebo balíèek nabízený naší spoleèností
  • poøídit si od naší spoleènosti jinou službu za aktuální online prodejní cenu
  • pøijmout úplné vrácení celé provedené platby

Musíte nám sdìlit, pro kterou možnost jste se rozhodli do 48 hodin od provedení nabídky, jinak budeme pøedpokládat, že jste se rozhodli pøijmout náhradní dovolenou, kterou nabízíme. At zvolíte kteroukoliv možnost, bude vám zasláno potvrzení o vyúètování co nejøíve to bude možné a, pokud si nebudete pøát pokraèovat, vrátíme vám veškeré peníze do 7 dnù.

Záruka ceny

Záruka nejnižší ceny. Pokud najdete lepší nebo stejnou cenu stejného ubytování se stejnými podmínky rezervace, pak tuto nabídku vyrovnáme! Staèí napsat nám podrobnosti stránek nebo zástupce, kde jste cenu našli do 24 hodin od provedení rezervace a proplatíme vám rozdíl!

L'utilisation du site

Mùžete využívat naše webové stránky pouze k provedení legitimních dotazù nebo rezervací. Není povoleno provádìt spekulativní, falešné èi podvodné rezervace ani jakékoliv rezervace v pøedstihu poptávky. Pokud budeme dostateènì pøesvìdèeni, že se taková rezervace stala, budeme mít plné právo zrušit rezervaci a informovat vhodné úøady daných zemí.

Zavazujete se také, že uvedete pravdivý a pøesný email, poštovní, osobní a/nebo jiné kontaktní informace a dáte nám právo použít tyto informace, abychom vás kontaktovali v pøípadì nutností (viz. naše politika ochrany osobních údajù). Pokud nám neposkytnete všechny potøebné informace, hrozí, že nebudeme moci dokonèit vaši rezervaci. Budete vùèi nám zodpovìdní za jakékoliv ztráty zpùsobené spekulativní, falešnou èi podvodnou rezervací a/nebo kontaktními a osobními informacemi vámi poskytnutými èi uvedenými.

Vaše smlouva o rezervaci

Tato internetová stránka je myšlena pouze jako pozvánka a nepøedstavuje nabídku od MountVacation.com. Jakákoliv rezervace, kterou provedete, bude považována za pro vás závaznou nabídku, kterou mùžeme podle svého uvážení pøijmout. žádná smlouva nevznikne, dokud první splátka nebo celá platba nebude pøijata a rezervace bude písemnì potvrzena emailem..

Rezervace vzniká dokonèením rezervaèního postupu, kdy kliknete na pøíslušné tlaèítko/a v rámci rezervaèního postupu na našich internetových stránkách nebo provedením rezervace bez použití internetu a pøijetím písemného potvrzení emailem. Jste vázáni touto rezervací maximálnì 48 hodin. Pokud ani MountVacation.com ani pøíslušný poskytovatel ubytování a/nebo služeb nepotvrdí rezervaci do 48 hodin od dokonèení rezervace, nejste již vázáni tìmito obchodními podmínkami. Potvrzení o rezervaci zaslané písemnì slouží jako pøijetí rezervace a tìchto obchodních podmínek.

Potvrzení rezervace bude obecnì zasláno na vaši emailovou adresu okamžitì po dokonèení rezervace spolu s èíslem rezervace. Poskytovatelé ubytování a/nebo služeb si vyhrazují právo zrušit rezervaci bez udání dùvodu do 48 hodin od chvíle, kdy obdržíte písemné potvrzení.

Podrobnosti k rezervaci

Jakmile je rezervace potvrzená, jste vázáni tìmito obchodními podmínkami. Smlouva o rezervaci a potvrzení rezervace bude zasláno ten samý den nebo v nìkterých pøípadech den následující pracovní den. Mìjte prosím na vìdomí, že je vaší zodpovìdností zkontrolovat podrobnosti vaší rezervace jakmile je obdržíte a informovat nás o jakýchkoliv omylech.

Prosím zkontrolujte, zda-li jsou všechna jména, vìk, data a èasy správné po pøijetí smlouvy o rezervaci nebo písemné potvrzení a informujte nás o jakýchkoliv omylech do 24 hodin. Jakékoliv zmìny provedeny více než 24 hodin po pøijetí smlouvy o rezervaci nebo písemného potvrzení budou pravdìpodobnì zpoplatnìny.

Informace o rezervaci, které nám poskytnete, bude pøedáno pouze danému poskytovateli ubytování a/nebo služeb nebo dalším osobám nutným pro zaøízení vašich cestovních plánù. Pokud nebudeme moci pøedat tyto informace poskytovateli ubytování a/nebo služeb, nebudeme moci poskytnout nebo potvrdit vaši rezervaci. Tím, že rezervaci provedete, dáváte svolení k pøedání tìchto informací daným osobám. Všechny podrobnosti naší politky o ochranì dat jsou k dispozici na našich webových stránkách.

Platba

Budete mít povinnost zaplatit zálohu nebo celou platbu za vaši rezervaci, pokud budete pokraèovat v rezervaci. Zákazník zaplatí MountVacation.com první splátku nebo celou platbu tak, jak je uvedeno ve smlouvì o rezervaci penìžním pøevodem nebo kreditní kartou v dobì rezervace. Aby mohlo zaruèit vaši rezervaci, musí MountVacation.com obdržet první platbu (zálohu) nebo následné splátky do data splatnosti tak, jak je uvedeno ve smlouvì o rezervaci. Neprovedení pøevodu penìz v urèeném èasovém rámci mùže vést ke zrušení rezervace bez dalšího upozornìní.

Penìžní pøevod je možný pouze pro rezervace, kde zaèátek pobytu je více než 14 dní od dne provedení rezervace a musí být zaplacen do 24 hodin od chvíle, kdy je rezervace potvrzena. V nìkterých pøípadech je požadována kreditní karta, aby byla zachována rezervace, kde byl jako zpùsob platby zvolen pøevod penìz. V pøípadì, že není pøevod penìz proveden bìhem 24 hodin, bude potøebná èástka stržena z kreditní karty tak, jak je uvedeno ve smlouvì o rezervaci.

U rezervací typu last minute nebo u rezervací provedených 14 dnù nebo ménì od data odjezdu, bude kreditní karta jediným povoleným zpùsobem platby a cena bude naúètována okamžitì. V pøípadì, že daná kreditní karta je odmítnuta a platba nemùže být provedena, vás okamžitì kontaktuje klientské centrum MountVacation.com. Pokud nedodáte jinou kreditní kartu nebo nevyøešíte problém s vaší bankou ten samý den, mùže dojít ke zrušení rezervace aniž byste o tom byli uvìdomìni.

Rezervace provedené pøes email nebo telefon a ne pøes stránky MountVacation.com mohou obsahovat administrativní poplatek ve výši 25 €.

U rezervací provedených a potvrzených více než 30 dnù pøed datem zaèátku pobytu je vyžadována první splátka (30%) bìhem provedení rezervace a zbytek (70%) má splatnost 30 dní pøed zaèátkem pobytu s daty splátek øídícími se splátkovým kalendáøem tak, jak je uvedem ve smlouvì o rezervaci. Tyto platební podmínky platí pro veškeré nepovinné služby a/nebo produkty objednané pøes MountVacation.com ve stejnou dobu.

U rezervací provedených a potvrzených ménì než 30 dnù pøed datem odjezdu platí zákazník 100% ceny rezervace platnou kreditní kartou.

Osobní informace jako je èíslo kreditní karty, jména, adresy a telefonní èísla jsou chránìna kódovací technologií Secure Sockets Layer (SSL) bìhem celého rezervaèního procesu.

Zmìny a storna provedená zákazníkem

zaøízení napøíklad) udìláme vše v našich silách, abychom tyto zmìny provedli. Nicménì, nemusí to ve všech pøípadech být možné. Jakákoliv žádost o provedení jakékoliv zmìny musí být písemnì zaslána na adresu cs@mountvacation.com osobou, která rezervaci provedla, nebo vaším cestovním agentem. Zrušíme vaši rezervaci u poskytovatele ubytování a/nebo služeb v den, kdy obdržíme vaši písemnou zprávu.

Budete vyzváni zaplatit administrativní poplatek ve výši 25 € plus jakékoliv poplatky, které by po nás byly žádány našimi poskytovateli ubytování a/nebo služeb za provedení zmìny.

Mìjte na vìdomí, že tyto poplatky se mohou zvyšovat s blížícím se datem zaèátku ubytování. Navíc byste nás mìli kontaktovat co nejdøíve to je možné. Po žádosti o zmìnu nebo storno rezervace mùže trvat MountVacation.com až 24 hodin, než vás bude informovat o úmyslu zrušit nebo zmìnit rezervaci u poskytovatele ubytování a/nebo služeb.

Pokud jsou data pùvodní rezervace zmìnìny jakýmkoliv zpùsobem a potvrzeny stejným poskytovatelem ubytování nebo služeb a MountVacation.com pozdìji obdrží žádost o zrušení rezervace, pak storno poplatky a podmínky uvedené ve Všeobecných podmínkách a ustanoveních nemusí být uplatnìny a budou na rozhodnutí poskytovatele ubytování a/nebo služeb. V tìchto pøípadech bude storno poplatek vypoèítán pøípad od pøípadu.

Pokud jsou dùvody pro zrušení rezervace obsaženy v podmínkách vaší pojistky, existuje možnost tyto poplatky získat zpìt. žádost musí být podána pøímo u dané pojištovny. V pøípadech, kde storno sníží poèet plnì platících èlenù skupiny (a poèet je tedy nižší než ten, pro které byly vyjednány jakékoliv ceny a slevy v dobì pùvodní rezervace) MountVacation pøepoèítá tyto položky a zašle vám nové vyúètování.

Prosíme mìjte na vìdomí, že v pøípadì, že zrušíte jakékoliv lyžaøské pøídavné služby, jako jsou permice, pùjèení vybavení nebo lyžaøská výuka, zrušení tìchto služeb se øídí stejnými storno podmínkami tak, jak je vysvìtleno níže. Storno podmínky jakýchkoliv pøídavných služeb se bude také øídit podmínkami poskytovatelù služeb.

Všeobecné podmínky stornování

Podmínky pøi zrušení potvrzených rezervací se mohou lišit v závislosti na objednaném ubytování a/nebo službách. Jednotliví poskytovatelé ubytování èi služeb mohou mít odlišnou politiku stornování než je ta, která je uvedena ve Všeobecných obchodních podmínkách MountVacation.com. V takovémto pøípadì budou podmínky stornování poskytovatele ubytování a/nebo služeb uvedeny v sekci hotelù nebo služeb na internetových stránkách MountVacation.com a tudíž bude pøístupná všem klientùm pøedtím, než provedou rezervaci. V pøípadì, kdy poskytovatelé ubytování a/nebo služeb neuvádí vlastní podmínky stornování, platí následující všeobecné storno podmínky MountVacation:

Storna jsou úètována v procentech z celkové ceny (mimo, poplatkù partnerských spoleèností, urèitých služeb, které nejsou refundovatelné) a která byla proplacena MountVacation.com jsou následující:

  • Storno je provedeno více než 30 dní pøed odjezdem = žÁDNÉ STORNO POPLATKY
  • Storno je provedeno mezi 30 a 16 dny pøed odjezdem = 30% z celkové ceny rezervace
  • Storno je provedeno mezi 15 a 7 dny pøed odjezdem = 50% z celkové ceny rezervace
  • Storno je provedeno mezi 6 a 2 dny pøed odjezdem = 75% z celkové ceny rezervace
  • Storno je provedeno 1 den nebo ménì pøed odjezdem = 100% z celkové ceny rezervace

V případě zrušení na žádost klienta bude klient muset uhradit administrativní náklady ve výši 25 €.

Jednotlivci nemají nicménì nárok na vrácení penìz v pøípadì zásahu vyšší moci jako jsou jakékoliv pøírodní jevy èi politická nestabilita, které znemožní využití služeb ubytování. V takovémto pøípadì bude pøedpokládáno, že osoba odstoupila od smlouvy a MountVacation bude mít právo úètovat poplatky tak, jak jsou uvedeny v tìchto podmínkách a ustanoveních.

Nedostatek snìhu není dùvodem ke zrušení rezervace. Pokud stornujete svùj pobyt z tohoto dùvodu, MountVacation.com vám neproplatí žádné vzniklé útraty èi další poplatky. Pokud stornujete svoji dovolenou, bude vám úètována cena tak, jak je uvedeno v tìchto obchodních podmínkách.

Zmìny a storna provedená spoleèností MountVacation.com nebo poskytovatelem služeb

Poskytovatele ubytování a služeb spoleènosti MountVacation nahrávají na internet své ceny a popisy ubytování mnoho mìsícù dopøedu. èas od èasu naši poskytovatelé služeb musí provést zmìny, aby opravili chyby v tìchto informacích jak pøedtím, tak poté, co byla rezervace potvrzena. Rezervace mohou být zrušeny bez udání dùvodu ne ménì než 7 dnù pøed datem zaèátku ubytování. Bìhem 48 hodiny mohou naši poskytovatele ubytování a služeb mohou stornovat nebo zmìnit potvrzenou rezervaci. Aèkoliv se MountVacation.com a naši partneøi vždy snaží vyhnout zmìnám a strornùm, zmìny a storna mohou být provedena kdykoliv bìhem 48 hodin od potvrzení rezervace pøi udání platného dùvodu nebo vysvìtlení.

Zmìny provedeny poskytovatelem ubytování a/nebo služeb mohou nastat bez pøedchozího varování a nebudou zasahovat do vašich zákonem stanovených práv. V žádném pøípadì nemùže být MountVacation.com odpovìdná za jakékoliv zmìny ubytování na ubytování nižší úrovnì ani v pøípadì, že zmìna èi storno bylo zpùsobeno poskytovatelem ubytování bez souhlasu MountVacation.com nebo v pøípadì zásahu vyšší moci jako je válka, hrozba války, nepokoje, prùmyslové aktivity, pøírodní èi nukleární katastrofa, požár, špaté poèasí nebo technicé potíže s dopravou ani jiné udáostí, které by mohli znepøíjemnit vaši cestu. MountVacation.com nebude odpovovìdné v žádném z uvedených pøípadù a neproplatí žádné vzniklé ztráty èi pøidané útraty.

Cestovní dokumenty

Všechny cestovní dokumenty a poukazy (napøíklad smlouva o rezervaci/vyúètování/pojistné smlouvy), ve vìtšinì pøípadù, budou zaslány na adresu poskytnutou v dobì provedení rezervace. Jakmile tyto dokumenty èi poukazy opustí naše kanceláøe, bud pošto nebo emailem, nebudeme zodpovìdni za jejich zrátu, leda že by byla zpùsobená naší nedbalostí. Pokud je tøeba tyto dokumenty zaslat znovu, zašlete prosím svoji žádost písemnì na adresu cs@mountvacation.com.

Poté, co byla zaplacena úplná cena dostanete všechny relevantní cestovní dokumenty a poukazy elektronicky, musíte je vytisknout a prokázat se jimi poskytovateli ubytování nebo služeb.

Zdravotní pojištìní

MountVacation a naši poskytovatelé služeb dùraznì doporuèují, abyste si zaøídili dostateèné cestovní pojištìní jako podmínku provedení rezervace pøes naši spoleènost, abyste byli vy a vaše skupina pokryti v pøípadì nehody èi nemoci, ztráty zavazadel nebo penìz a dalších situací. Pokud ji sjednáte pøes MountVacation.com, prosíme pøesvìdète se o správnosti všech údajù a o tom, že všechny dùležité vámi podané informace ve smlouvì jsou správné (napøíklad zdravotní stav pøed cestou, datum cesty, atd.) Všechny zdravotní certifikáty jsou pod dohledem pojištovny. V pøípadì pojistného podvodu budou vedeny zákonné kroky proti doktorovi i klientovi. Neuvedení dùležitých informací bude mít vliv na vaše pojištìní. Smlouva o pojištìní zdravotní péèe je dostupná na www.mountvacation.com

Pokud si nesjednáte zdravotní pojištìní, MountVacation se zøíká veškerých poplatkù, ztrát a odpovìdností, které by bylo pokryty takovouto smlouvou.

Stížnosti

Pokud byste mìli jakékoli stížnosti na poskytovatele ubytování èi služeb, které jste si objednali pøes MountVacation.com, musíte bez odkladu uvìdomit rezidenci, hotelovou recepci, provozovatele služeb nebo vhodného zástupce bìhem vašeho pobytu. Provozovatelé ubytování a služeb musí mít dostateènou možnost napravit tuto situaci bìhem vašeho pobytu. Pokud by vaše stížnost nebyla vyøešena na místì, prosíme, abyste ji zaslali písemnì na adresu cs@mountvacation.com nebo poštou na MountVacation.com, 12 Jožeta Jame, Lublaò 1210, Slovinsko. Je tøeba uvést èíslo rezervace a všechny další relevantní informace vèetnì fotografií, které dokládají vaši stížnost. Prosíme budte struèní a uvedte jasnì hlavní problém. Toto nám umožní rychle identifikovat nedostatky a urychlí naši odpovìd.

Pokud nebudete následovat postup popsaný výše, vynasnažíme se pøesto vám pomoci. Nicménì, jakákoli odpovìdnost mùže být omezena, až do minimální èi nulové odpovìdnosti ubytovacích služeb, pokud nedojde k vèasnému písemnému uvìdomìní a pokud nebude mít provozovatel služeb možnost vyøešit problém, dokud je to možné. Nic z výše uvedeného nijak neovlivòuje vaše zákonem daná práva. Vynasnažíme se odpovìdìt na všechny stížnosti do 21 dnù

Postoupení práv

Tyto Všeobecné podmínky a ustanovení smlouvy existují pouze mezi vámi a námi. Nemáte právo postoupit nebo pøedat vaše práva z nich plynoucí žádným tøetím osobám.

Duševní vlastnictví

Veškeré duševní vlastnictví a informace na internetových stránkách MountVacation.com patøí nám nebo je naší licencí a nemáte právo je kopírovat bez našeho svolení. Toto vám nebrání využívat webové stránky MountVacation.com do míry nutné k vytvoøení kopie údajù o rezervaci.

Zmìna obchodních podmínek

Pøi každém použití webových stránek MountVacation.com budete vázáni v té chvíli aktuálními Všeobecnými podmínkami a ustanoveními a mìli byste je proèíst pokaždé, kdy provedete rezervaci, abyste se ujistili, že s nimi jste spokojeni.

Oddìlitelnost

Tyto Všeobecné obchodní podmínky budou považovány za oddìlitelné. V pøípadì, že je jakékoliv ujednání uznáno za nevymahatelné nebo neplatné, takové ujednání bude nicménì vymáháno v maximálním rozsahu dovoleném pøíslušným zákonem a toto uznání neovlivní platnost a vymahatelnost jakýchkoliv dalších ujednání.

Nadpisy

Nadpisy použité v tìchto Všeobecných podmínkách a ustanoveních jsou použity èistì pro praktiènost a neupravují, nerozšiøují, neomezují ani jinak neovlivòují tyto Všeobecné podmínky a ustanovení.

Kompletní dohoda

Tyto Všeobecné obchodních podmínkách pøedstavují závaznou smlouvu mezi námi a vámi a mìli byste si je pozornì proèíst a ujistit se, že obsahují všechno, co si pøejete a nic, s èím nejste ochotni souhlasit.

Uplatnitelné právo

Vaše smlouva s MountVacation.com se zakládá na tìchto Všeobecných obchodních podmínkách a tyto podmínky pøedstavují souèást této smlouvy. Musíte souhlasit se Všeobecnými obchodními podmínkami pøedtím, než budete pokraèovat v postupu. Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky se øídí zákony Slovinské republiky. Jakýkoliv spor vzniklý kvùli nebo ve vztahu k této smlouvì nebo k tìmto podmínkám bude v každém pøípadì a navzdory legislativì EU øešen soudy Slovinské republiky, pokud nejste fyzickou osobou a MountVacation nemusí na vás vymáhat nárok. V takovém pøípadì mùže být na vás podána žaloba u soudu vašeho souèasného bydlištì nebo trvalého pobytu, pokud jste nezmìnili své bydlištì nebo trvalý pobyt poté, co jste soulasili s tìmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Vaše zákonem daná práva nejsou ovlivnìna nièím obsaženým v tìchto Všeobecných obchodních podmínkách. Anglickojazyèná verze tìchto Všeobecných obchodních podmínek, která je pøístupná na MountVacation.com pod názvem Všeobecné obchodní podmínky, je autentická a pùvodní verze bude použita u jakéhokoliv sporu. Verze ve všech dalších jazycích slouží pouze jako pøeklad pro vaše pohodlí.

Ochrana dat a soukromí

MountVacation.com respektuje vaše soukromí a angažuje se je chránit. Použijeme informace získané o vás pouze v souladu se zákonem (v souladu se Zákonem o ochranì osobních údajù a relevantní legislativou EU).

Shromaždujeme údaje ze dvou dùvodù: prvnì, abychom provedli vaši objednávku a za druhé, abychom vám mohli zajistit co nejlepší služby.

Pøedtím, než odešlete váš návrh o ubytování, se vás tážeme, zda-li vám mùžeme zaslat obèasné novinky nebo nabídky emailem. Nebudeme vás kontaktovat v budoucnu emailem, pokud jste nás k tomu neoprávnili. Musíme vás ovšem kontaktovat emailem bìhem zaøizování vašeho ubytování.

Dostanete možnost odmítnout budoucí emaily od nás. Neposíláme marketingové emaily osobám, které nejsou našimi zákazníky (spam).

Druhy údajù, které o vás shromáždíme obsahují:

Vvaše jméno, váš vìk (abychom zajistili správné ceny pokojù/pojištìní), jméno a vìk dalších èlenù skupiny, vaši adresu, telefonní èíslo, emailovou adresu, informace o kreditní/debetní kartì.

Jakékoli osobní údaje, které nám poskytnete, budou využity výhradnì za úèelem zajištìní vaší dovolené a nebude za žádných okolností darováno ani prodáno žádné tøetí stranì. Nikdy nebudeme shromaždovat citlivé údaje o vás bez vašeho výslovného souhlasu.

Informace, které o vás máme, budou pøesné a aktuální. Mùžete zkontrolovat tyto informace tím, že nám napíšete email. Pokud naleznete jakékoli nepøesnosti odstraníme nebo opravíme je okamžitì.

Veškeré podrobnosti najdete zde: Ochrana osobních údajů.

Emailová politika

Je snadné kdykoliv se zapsat èi odhlásit bud kliknutím odhlásit na jakékoliv propagaèní korespondenci nebo tím, že nám napíšete jméno emailové adresy, kterou je tøeba odhlásit èi pozmìnit pomocí kontaktního formuláøe.

Nepøedáme ani neprodáme vaši emailovou adresu ani žádné jiné osobní údaje bez vašeho svolení. Vaše emailová adresa je využita pouze námi a mùžete obdržet korespondenci od nás v podobì newsletterù a zásilek.

Bezpeènost

Tyto webové stránky uplatòují bezpeènostní opatøení, která brání ztrátì, zneužití a pozmìòování informací pod naší kontrolou. Používáme technologii Secure Socket Layers (SSL), abychom zajistili bezpeènost informací nám poskytnutých. Údaje o vaší debetní/kreditní kartì nejsou nikdy zaslány nezašifrované pøes internet. Také fungujeme za bránou firewall, abych se ujistili, že nedochází k žádnému nepovolenému pøístupu do našich systémù.

Soubory cookies

Mùžeme používat technologii, která sleduje chování návštìvníkù našich stránek. Mezi tyto mùže patøit použití souboru cookie, který by byl uložen ve vašem prohlížeèi. Obvykle mùžete nastavit váš prohlížeè, aby se tomuto zabránilo. Informace tatko získané, mohou být použity k tomu, abyste byli identifikováni, pokud si nezmìníte nastavení prohlížeèe. Musíte mít umožnìno použití cookies, abyste mohl používat internetových stránek MountVacation.com.

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na stránky tøetích stran nebo mikrosity neøízené nebo nevlastnìné námi. Napøíklad související nebo doplòkové produkty a stránky. Je vaší zodpovìdností zkontrolovat status tìchto stránek pøed jejich použitím. Prosíme pøeètìte si jejich obchodní podmínky, atd. pozornì.

MountVacation.com obsahuje odkazy na jiné webové stránky. Pro tyto stránky neplatí tato politika obhlednì ochrany soukromí a bezpeènosti a nejsme odpovìdni za praktiky ochrany soukromí ani za obsah tìchto stránek.

Aktualizováno v dubnu 2013