Naše poslání

MountVacation.com je rychle rostoucí mladá spoleènost s jasnou vizí, která pomáhá snadným zpùsobem lidem, najít svou ideální dovolenou v horských destinacích. V MountVacation.com vìøíme, že každá úspìšná globální spoleènost nese svoji vlastní teorii k úspìchu. Pro nás to znamená, že všichni naši zamìstnanci, dìlají to, co je baví a pro nekompromisní vášeò pro lyžování, snowboarding a lásku k horám.

Vymysleli jsme jednoduchý, snadno použivatelný a automatický rezervaèní systém, který Vám usnadní a pomùže s jedním z nejdùležitìjších okamžikù prožitých v prùbìhu roku - výbìr a rezervace dovolené. Takovýto vyhledávací a rezervaèní systém je nároèný projekt, a proto jsme si vìdomi, že jsme na sebe vzali velice zodpovìdný úkol.

Systém je postaven na dlouholeté zkušenosti v cestovním ruchu, a to jak v osobním životì, tak i profesionálním.